GRATIS VERZENDING VANAF ‚ā¨50

Algemene voorwaarden sheeklondon.com

Handgemaakte woonaccessoires webshop 

ARTIKEL 1 ‚Äď Verkoper¬†Bedrijfsnaam:

SHEEK London

Email: info@sheeklondon.com 

KVK: 72286741

 

ARTIKEL 2 ‚Äď Toepasselijkheid¬†

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door sheeklondon.com en alle afspraken en contracten die tussen de verkoper en haar klanten worden gemaakt dan wel aangegaan. Alvorens een contract aan te gaan zal sheeklondon.com de inhoud van deze algemene voorwaarden beschikbaar stellen aan de consument/ klant. Wanneer dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, zal sheeklondon.com de klant informeren dat de algemene voorwaarden ook ter inzage beschikbaar zijn op www.sheeklondon.com. Een kopie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek van de consument kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld door sheeklondon.com. Als het contract op elektronische wijze wordt aangegaan volstaat, afwijkend van artikel 2.2 en voorafgaand van het sluiten van een contract, het verstrekken van een kopie van de Algemene Voorwaarden op elektronische wijze aan de klant/consument. Deze kopie zal geschikt zijn om elektronisch te worden bewaard. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien alvorens het contract te sluiten. Indien de klant/consument dit wenst zal een (elektronische) kopie van de Algemene Voorwaarden door renskemollink.nl worden verstrekt. Wanneer, aanvullend aan deze Algemene Voorwaarden, specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn Artikel 2.2 en 2.3 ook hierop van toepassing. In geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden kan de klant/consument deze interpreteren op de voor hem/haar meest gunstige wijze. 

 

ARTIKEL 3 ‚Äď Het aanbod¬†

Als het aanbod geldt voor een bepaalde periode of indien bepaalde voorwaarden hierop van toepassing zijn dan zal dit duidelijk bij het product/dienst worden vermeld. Het aanbod zal een duidelijke en complete beschrijving bevatten van het geleverde product en/of dienst, zodanig dat dit voor de klant/consument eenvoudig te beoordelen is. Wanneer sheeklondon.com gebruik maakt van afbeeldingen in het aanbod dan zullen deze het product/de dienst waarheidsgetrouw afbeelden. Duidelijke fouten of afwijkingen zijn niet bindend voor sheeklondon.com. Houd er rekening mee dat de kleuren op uw scherm kunnen afwijken van de werkelijke kleuren afhankelijk van de instellingen van uw apparaat/scherm. Daarnaast zijn de producten handgemaakt en dus uniek, lichte kleurverschillen of verschillen in uitvoering kunnen voorkomen. 

 

ARTIKEL 4 ‚Äď Contract¬†

Gevolge de voorwaarden in artikel 4 wordt het contract gesloten wanneer de klant/consument de order heeft geplaatst en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Indien de klant/consument de order op elektronische wijze heeft geplaatst zal sheeklondon.com deze op eveneens elektronische wijze bevestigen. Zolang de order nog niet is bevestigd heeft de klant/consument het recht van de order af te zien zonder dat hier voorwaarden aan verbonden zijn. Als de order op elektronische wijze tot stand is gekomen, zal sheeklondon.com er alles aan doen wat binnen haar macht ligt een veilige uitwisseling van (persoons)gegevens en een veilige betalingsomgeving te bieden. sheeklondon.com kan, binnen daarvoor wettelijk geldende beperkingen, informatie inwinnen over de kredietwaardigheid van de klant/consument. Wanneer uit dit onderzoek voortvloeit dat sheeklondon.com gegronde redenen heeft hieraan te twijfelen, dan is sheeklondon.com gerechtigd een contract te weigeren of om aanvullende voorwaarden te stellen. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die sheeklondon.com in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a)  risicoanalyses b)  de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden. 

 

ARTIKEL 5 ‚Äď Recht op herroeping¬†

In het geval van producten: Producten kunnen, nadat dit binnen 14 kalenderdagen (na ontvangst door de koper) schriftelijk door de koper aan sheeklondon.com wordt gemeld, worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen. De producten dienen in de originele verzendverpakking of, indien deze ontbreekt of beschadigd is, deugdelijk verpakt geretourneerd te worden. Daarnaast dient het product voorzien te zijn van de originele SHEEK London label. Sheeklondon.com zal het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten van heenzending terugstorten. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Vermeld bij of op de zending het factuurnummer zodat sheeklondon.com de restitutie z.s.m. (uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding) kan doen. Het product mag worden uitgepakt en geprobeerd, maar enkel ter beoordeling. Het product mag niet intensief gebruikt worden of onnodig beschadigd raken. Komt een product beschadigd terug bij sheeklondon.com, dan heeft de koper enkel recht op de restwaarde van het product. In het geval van diensten heeft de klant/consument het recht de overeenkomst onder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen na bevestiging van de opdracht te ontbinden. 

 

ARTIKEL 6 ‚Äď Kosten bij herroeping¬†

Wanneer de koper gebruik maakt van herroeping, zijn enkel de kosten van retourzending voor de koper. Wanneer de koper reeds een betaling heeft gedaan, zal sheeklondon.com in het geval van herroeping zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding de betaling terugstorten. 

 

ARTIKEL 7 ‚Äď Uitsluiting van het recht op herroeping¬†

Sheeklondon.com kan geleverde producten en/of diensten uitsluiten van het recht op herroeping mits deze informatie duidelijk en voorafgaand aan het bevestigen van de order/opdracht wordt verstrekt. Producten die zijn uitgesloten van het recht op herroeping: Producten die zijn gerealiseerd naar de specificaties van de klant/consument Producten die gepersonaliseerd zijn en/of alleen van toepassing zijn op de klant/consument in kwestie. 

 

ARTIKEL 8 ‚Äď Prijs¬†

Alle prijsaanduidingen die worden genoemd in de omschrijving van het product/de dienst zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders omschreven. 

 

ARTIKEL 9 ‚Äď Levering en uitvoering¬†

De plaats van levering is het afleveradres dat door de consument/klant aan sheeklondon.com wordt verstrekt. Sheeklondon.com zal bevestigde orders/opdrachten binnen 1 werkdag uitvoeren, tenzij voorafgaand aan de bevestiging schriftelijk een kortere of langere levertijd wordt overeengekomen. Als de levering vertraagd is of de order niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, dan zal sheeklondon.com de consument/klant hierover binnen 2 werkdagen na het bevestigen van de order informeren. In dit geval is de consument/klant gerechtigd de order/opdracht zonder kosten te annuleren. In geval van annulering/herroeping zoals beschreven in Artikel 5 t/m 7 zal sheeklondon.com eventuele reeds gedane betalingen restitutieneren binnen 14 kalenderdagen na ontbinding. Wanneer het onmogelijk is een besteld product en/of dienst te leveren, zal sheeklondon.com moeite doen een plaatsvervangend product en/of dienst aan te bieden. Het recht op herroeping en geldende voorwaarden zijn ook van toepassing op het vervangende product en/of dienst. In dit geval zijn alle verzendkosten voor rekening van sheeklondon.com. Sheeklondon.com is verantwoordelijk voor de order totdat deze is ontvangen door de klant/consument. Producten zullen deugdelijk worden verpakt en worden verzonden door een vervoerder die sheeklondon.com zal selecteren. Indien de klant/consument het vervoer op een andere manier, door een andere partij of met extra verzekeringen wil laten uitvoeren dan zal dit voor het plaatsen van de bestelling door klant/consument aan sheeklondon.com worden gecommuniceerd. Wanneer een order niet is ontvangen binnen de gestelde levertermijn dient de consument/klant dit te melden aan sheeklondon.com. 

 

ARTIKEL 10 ‚Äď ¬†Betaling¬†

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal sheeklondon.com de bestelling bevestigen en versturen zodra de betaling is voltooid. De klant/consument is verplicht onregelmatigheden en fouten in de betalingsgegevens zo spoedig mogelijk te melden aan sheeklondon.com. In geval van uitblijven van betaling of het ongedaan maken van een betaling door de klant/consument wanneer de bestelling reeds is verstuurd naar en voor de klant/consument, is sheeklondon.com gerechtigd administratieve kosten ter hoogte van ‚ā¨10,- in rekening brengen aan de klant/consument. Indien de betaling alsnog uitblijft is sheeklondon.com gerechtigd het contract en alle rechten, plichten en afspraken zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen komen daarmee te vervallen.¬†

 

ARTIKEL 11 ‚Äď Klachtenprocedure¬†

Klachten over producten en/of diensten van sheeklondon.com dienen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst en/of uitvoering schriftelijk worden gemeld. Sheeklondon.com zal haar uiterste best doen de klacht naar tevredenheid van de klant/consument op te lossen. De verplichtingen van sheeklondon.com beperken zich tot het vervangen of opnieuw uitvoeren van het product en/of de dienst en/of het vergoeden van het reeds betaalde bedrag voor deze product/dienst. Sheeklondon.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door of voorkomt uit de klacht.